Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Reeds 98,1% volgeschreven, nog 19 obligaties beschikbaar!

Het is tijd om de volgende stap te maken en onze onderneming volledig Europees te reguleren als portfolio manager. Wij nodigen u uit om te investeren in de Topfund Obligatie II met een vaste renteopbrengst van jaarlijks 8,4%.

 

Memorandum aanvragen

 

1. Geschiedenis

In april 2019 is Topfund B.V. onder leiding van initiatiefnemer Bryan Houben opgericht. Het idee was om een volledig AFM-geregistreerde fondsbeheerder – conform het “light” regime – te worden en om een voor Nederlandse begrippen uniek Latency Arbitrage beleggingsfonds op te starten.

De financiering kwam destijds binnen enkele maanden tot stand middels een geslaagde obligatie-emissie en in november 2019 was de AFM-registratie van Topfund B.V. als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) een feit.

Medio 2019 werd Rob Labadie (o.a. ex Van Lanschot) aangetrokken als lid van de Raad van Commissarissen. Begin 2020 nam Rob vervolgens een aandeelhoudersbelang in Topfund B.V. waarmee hij tevens medebestuurder werd om de continuïteit te waarborgen en het beleggingsbeleid verder vorm te geven.

In januari 2020 zijn na een tijd van intensieve voorbereiding onze bedrijfsactiviteiten officieel van start gegaan.

 

2. De huidige stand van zaken

Nu, inmiddels anderhalf later, zijn wij verheugd u te kunnen mededelen dat wij sneller en harder zijn gegroeid dan eerder geprognosticeerd; niet alleen hebben we sneller dan verwacht meer vermogen onder beheer, maar lopen ook de inkomsten ver voor op de projecties ten tijde van de start.

In de periode sinds de officiële start van onze onderneming en beleggingsactiviteiten zijn wij echter ook tegen "problemen" aangelopen, of beter gezegd: hebben we niet alle kansen optimaal kunnen benutten.

Enerzijds vanwege het feit dat institutionele partijen en grote investeerders ondanks toenemende interesse in onze strategieën vanwege het gebrek aan regulering uiteindelijk toch vaak afzagen van een daadwerkelijke belegging.

Anderzijds konden wij tot op heden ook geen geïnteresseerden van dienst zijn met een te beleggen kapitaal van minder dan de verplichte minimumgrens van € 100.000,-.

De tijd is volgens ons aangebroken om concreet actie te ondernemen zodat wij die kansen wél kunnen aangrijpen.

 

3. De volgende fase: het aanvragen van een Europese vergunning

Om die reden hebben wij dan ook besloten om een Europese vergunning aan te vragen en ons daarmee professioneel te laten reguleren als portfolio manager.

Een Europese vergunning biedt ons allereerst de mogelijkheid om niet alleen in Nederland, maar in élke EU-lidstaat volledig gereguleerd actief te kunnen zijn, waarmee we ons werkgebied – in lijn met onze groeiambities – flink kunnen uitbreiden.

Bovendien zullen wij als volledig Europees gereguleerde portfolio manager veel beter in staat zijn om tegemoet te komen aan zowel de interesse van grote beleggers en institutionele relaties als van toekomstige klanten met een te beleggen kapitaal van minder dan € 100.000,-.

Additioneel voordeel is dat nieuwe beleggingsstrategieën sneller kunnen worden gelanceerd en klanten een rekening op eigen naam kunnen openen zodat in een specifiek daaraan gelieerde beleggingsstrategie, afgestemd op persoonlijke wensen, kan worden belegd. Met een persoonlijke inlogcode kunnen klanten, in een read-only modus, de beleggingsprestaties desgewenst ook real-time volgen. Tevens kunnen klanten straks – anders dan bij onze huidige fondsen, waar beleggers eens per maand de mogelijkheid hebben om te participeren – dagelijks in- en uitstappen.

 

4. Financiering

Om een Europese vergunning te bemachtigen en (mede op basis daarvan) onze groeiambities waar te kunnen maken, is extra financiering nodig. De kosten voor het verkrijgen van een Europese vergunning – inclusief alle verplichtingen die daarmee, alsook met onze ambitieuze toekomstplannen, gepaard gaan – zijn namelijk aanzienlijk hoger dan de leges van een AIFM-registratie.

Om vertroebeling van de huidige financieringsdoeleinden en belangen te voorkomen, zijn wij voornemens hiervoor een nieuwe obligatie uit te geven en de nieuwe kapitaalsbehoefte dus niet te vermengen met de al uitgegeven, bestaande obligatie.

Bovendien valt het aanvragen van een Europese vergunning niet onder de financieringsdoeleinden van de bestaande obligatielening en zouden we het kapitaal daarvoor sowieso niet mogen/kunnen aanwenden.

 

5. Vervroegd aflossen Topfund Obligatie I (de bestaande obligatie)

Onze sterker dan geprognosticeerde financiële positie heeft ons dan ook doen besluiten om de bestaande obligatielening vervroegd, maar natuurlijk inclusief bonusrente conform de afspraak in het Informatiememorandum, te gaan aflossen.

Daarbij is ons streven om de Topfund I obligatie voor 1 augustus 2021 volledig te hebben afgelost.

 

6. Start emissie Topfund Obligatie II (de nieuwe obligatie)

Daarnaast zijn wij op 1 juni jongstleden gestart met de emissie van de Topfund Obligatie II om aan de ontstane nieuwe financieringsbehoefte te kunnen voldoen. Middels een voorinschrijving zijn alle bestaande obligatiehouders en relaties van Topfund hierover reeds geïnformeerd.

Per 23 juni 2021 is de inschrijving publiekelijk geopend.

 

7. Uitgevende instelling

Om de belangen van alle betrokken partijen te waarborgen is besloten dat deze obligatie wordt uitgeven door Topfund II B.V.

Daarbij zijn er bij Topfund II B.V. twee nieuwe partners aan boord gekomen om toekomstige activiteiten en dagelijks beleid en beheer mede te managen en vorm te geven.

We zetten onze (daarmee in totaal drie bij Topfund II B.V. betrokken) aandeelhouders en bestuurders meteen graag even kort voor u op een rij:

Bryan Houben

Bryan is zijn loopbaan begonnen bij een vermogensbeheerder in Blaricum waar hij werkte als adviseur voor vermogende particuliere beleggers. Bij Rabo Nederland werkte hij op de orderverwerkingsdesk van de valuta-afdeling waar hij later ook werkzaam was als valutahandelaar.

Peter van der Horst

Peter is zijn loopbaan in 1994 begonnen bij ABN Amro. Als Senior FX Sales Official Institutions was hij jarenlang verantwoordelijk voor de contacten met Centrale Banken en Sovereign Wealth Funds. Daarna heeft Peter zijn carrière (in soortgelijke functie) voortgezet bij BNP Paribas in Parijs en vervolgens meer dan 10 jaar in Londen.

Hein Praats

Hein werkte bijna 12 jaar als valutahandelaar bij ABN Amro in verschillende dealingrooms – waaronder in Amsterdam, Londen, Chicago en Johannesburg. Sinds 2009 handelt hij voor zichzelf. Ook schrijft hij tegenwoordig als financieel journalist / investment writer voor onder meer Beleggers Belangen, Fondsnieuws en Pensioen Pro.

 

8. Kenmerken Topfund Obligatie II

De belangrijkste kenmerken van de obligatie-uitgifte kunnen als volgt worden samengevat:

Emittent: Topfund II B.V.

Aanvang emissie: 01-06-2021

Nominale waarde per obligatie: € 2.500

Aantal aangeboden obligaties: 1000 (momenteel nog 19 beschikbaar)

Totale emissie: € 2.500.000

Obligatierente: 8,4% per jaar

Rente-uitkering: per kwartaal achteraf (2,1%)

Looptijd obligatie: 4 jaar

Emissiekosten: 2%

 

9. Zekerheden

Net als bij de Topfund Obligatie I wordt er bij de emissie van de Topfund Obligatie II gestreefd naar het geven van zoveel mogelijk zekerheden (die in het Informatiememorandum uitgebreid worden toegelicht).

Naast het aanhouden van gezonde buffers – waar we sinds de oprichting van onze onderneming in 2019 altijd een scherp oog voor hebben gehad en zullen blijven houden om zowel de periodieke rente-uitkeringen als de uiteindelijke aflossing van ook de nieuwe obligatie weer optimaal te waarborgen – hebben we tevens weer een onafhankelijke bewaarder aangesteld, zijnde de Stichting Obligaties Langbroek.

Deze bewaarder heeft onder andere tot taak om de zekerheden te beheren en toezicht te houden op zowel de activiteiten van Topfund II B.V. als op de (tijdige) uitkeringen aan de Obligatiehouders.

Stichting Obligaties Langbroek

De Stichting Obligaties Langbroek is gevestigd aan de Koninginneweg 31, 1217 KR te Hilversum, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81255411 en heeft Citibank Europe Plc. te Schiphol, Amsterdam als bankrelatie.

Stichting Bestuur

Het bestuur van de bewaarder wordt gevormd door Erez Corporate Service B.V. & de heer H. F. Blik. Erez Corporate Service B.V. staat sinds 2004 onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De heer Harry Blik is oprichter van Erez Corporate Service B.V.

Compliance

Charco & Dique (C & D) is een gespecialiseerde consultant op het gebied van compliance & risk management. In die hoedanigheid voert C & D periodieke controles uit bij Topfund B.V. en komt waar nodig met verbetervoorstellen.

 

10. Memorandum aanvragen

Voor meer informatie over deze obligatie-uitgifte kunt u vrijblijvend ons Informatiememorandum aanvragen.

Memorandum aanvragen

 

11. Direct inschrijven voor Topfund Obligatie II

Indien u zich direct zou willen inschrijven kunt u het op u van toepassing zijnde deelnameformulier openen en online invullen. Vervolgens dient u het registratieformulier te ondertekenen en samen met een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) en een bewijs van adres te sturen naar: p.vanderhorst@topfund.nl.  U kunt ook alle papieren per post naar ons kantoor sturen. Het postadres is: Topfund II B.V. Langbroekerdijk A 26, 3947 BH, Langbroek

Klik hier om het deelnameformulier voor particulieren te openen.

Klik hier om het deelnameformulier voor bedrijven te openen.

 

Ten aanzien van de storting voor de aankoop van uw obligaties kunt u gebruik maken van de onderstaande bankgegevens van de bewaarder. Wij verzoeken u vriendelijk alleen stortingen te verrichten onder vermelding van: Topfund II en uw volledige naam.

Naam bank: Citibank Europe Plc.

Naam begunstigde: Stichting Obligaties Langbroek

IBAN: NL 83 CITI 7003 121 526

 

12. Bijlagen van het Informatiememorandum

Statuten Topfund II B.V.

Uittreksel KVK Topfund II B.V.

Statuten Topfund Holding B.V.

Uittreksel KVK Topfund Holding B.V.

Statuten Stichting Obligaties Langbroek

Uittreksel KVK Stichting Obligaties Langbroek

AFM Informatiedocument

Obligatievoorwaarden

Trustovereenkomst

Klachtenregeling

Deelnameformulier voor particulieren

Deelnameformulier voor bedrijven

 

13. Heeft u vragen?

Uiteraard staan wij klaar om al uw vragen telefonisch te beantwoorden en/of de nieuwe obligatie-emissie mondeling toe te lichten. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u bellen naar: 0343 725 166 en vragen naar: Peter van der Horst (Hoofd Relatiebeheer).

 

Beleg in de Topfund Obligatie II

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.